Nüfus Piramidi

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre 2014 yılı itibariyle Türkiye nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımı;

nufuspiramidi

Turkey_total_fertility_rate_by_province_2013

 

dogurganlik

 

İLLERE GÖRE TOPLAM DOĞURGANLIK HIZI (2013)

YAŞ GRUBU VE CİNSİYETE GÖRE TÜRKİYE NÜFUSU

nufusdagilimi

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2014 sonuçlarına göre 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle Türkiye’nin nüfusu 77.695.904’tür.[2] Bu sayının yüzde 50,17’si (38.984.302) erkeklerden, yüzde 49,82’si (38.711.602) kadınlardan oluşur. Türkiye nüfusunun en önemli özelliklerinden biri genç olmasıdır. 0-14 yaş grubu nüfus, toplam nüfusun yüzde 24,27’sini oluşturur. Ancak bu oran 1965’den beri sürekli azalmakta ve Türkiye toplumu giderek yaşlanmaktadır. 0-14 yaş grubu 1965’te nüfusun yüzde 41,9’unu oluştururken 2014’te yüzde 24,27’sine karşılık gelmektedir.

İstatistiklerle Yaşlılar, 2013

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2013 yılında %7,7’ye yükseldi.

Yaşlı (65 ve daha yukarı yaş) nüfus oranı 2013 yılında %7,7 iken nüfus projeksiyonlarına göre 2023 yılında %10,2, 2050 yılında %20,8, 2075 yılında ise %27,7’ye yükseleceği tahmin edildi. En yüksek yaşlı nüfus oranına 2012 yılında sahip olan ilk üç ülke sırasıyla %24,4 ile Japonya, %21,1 ile Almanya ve %20,8 ile İtalya’dır. Türkiye 2012 yılındaki bu sıralamada 91. sırada yer almaktadır.Türkiye 2023 yılında “çok yaşlı” nüfus yapısına sahip ülkeler arasında olacak.

Birleşmiş Milletler’in tanımına göre bir ülkedeki yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının %8 ile %10 arasında olması o ülke nüfusunun “yaşlı”, %10’un üzerinde olması ise “çok yaşlı” olduğu anlamına gelmektedir. Nüfus projeksiyonlarına göre Türkiye’nin yaşlı nüfus oranının 2023 yılında %10,2’ye yükseleceği ve “çok yaşlı” nüfuslu ülkeler arasında yer alacağı tahmin edilmektedir.

Yaş Grubuna Göre Nüfus Oranı, 1935-2075
Kaynak:TÜİK, Genel Nüfus Sayımları, 1935-1990 TÜİK, Nüfus Tahminleri, 2000-2007
TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Sonuçları, 2008-2013
TÜİK, 2013 Nüfus Projeksiyonları, 2023-2075

Yaşlı nüfusun artış hızı, 2013 yılında binde 36,2 olarak gerçekleşti.

Ülkemizde yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre daha yüksek bir hız ile artış göstermektedir. Türkiye’de toplam nüfusun artış hızı 2013 yılında ‰13,7 iken yaşlı nüfusun artış hızı bunun yaklaşık 3 katı fazla olup ‰36,2’dir.

Yaşlı bağımlılık oranı 2013 yılında %11,3 oldu.

Yaşlı bağımlılık oranı, çalışma çağındaki her 100 kişiye düşen yaşlı sayısıdır. Türkiye’de 2013 yılında 100 çalışanın bakması gereken yaşlı sayısı 11 iken bu sayının 2030 yılında 19 olması beklenmektedir.

Türkiye’nin ortanca yaşı yükseldi.

Nüfusun yaşlanması ile ilgili bilgi veren göstergelerden biri olan ortanca yaş, nüfusun tek yaşa göre sıralandığında ortada kalan yaş olup, nüfusu iki eşit parçaya böler. Alttaki genç, üsteki yaşlı nüfus grubunda birbirine eşit sayıda kişi bulunur.Türkiye’nin 2013 yılındaki ortanca yaşı 30,4 olup, dünya nüfusu için ortanca yaş 29,4’tür. Dünya’da en yüksek ortanca yaşa sahip ilk üç ülke 50,5 ile Monako, 45,8 ile Japonya ve 45,7 ile Almanya’dır. Türkiye bu sıralamada 104. sırada yer almaktadır.

Yaşlı nüfusta cinsiyet oranı 2013 yılında düştü.

Toplam nüfustaki cinsiyet oranı 2013 yılında 100,7 iken yaşlı nüfustaki cinsiyet oranı 76,9’dur. Diğer bir ifadeyle, 65 ve daha yukarı yaştaki 100 kadın başına 76,9 yaşlı erkek düşmektedir.

Hiç evlenmemiş yaşlı erkek nüfus oranı %1,1 iken kadın nüfus oranı %2,6 oldu. Yaşlı nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görülmektedir. 2013 yılı verilerine göre yaşlı erkek nüfusun %1,1’i hiç evlenmemiş, %82,7’si resmi nikahla evli, %2,6’sı boşanmış, %13,6’sı eşi ölmüş iken yaşlı kadın nüfusun %2,6’sı hiç evlenmemiş, %42,5’i resmi nikahla evli, %2,9’u boşanmış, %52’si ise eşi ölmüş olup her iki cinsiyette de yıllara göre önemli bir değişim görülmemektedir.

Sadece yaşlı fertlerden oluşan hane halklarının %60’ı tek kişilik hanelerdir.

NKA sonuçlarına göre 2011 yılında, tüm hanehalkı üyelerinin yaşlı olduğu hanelerin %60’ı tek kişi, %39,5’i iki kişi, %0,5’i ise üç yaşlı kişiden oluştu.

Tek kişilik hanelerin %42,2’sinde yaşlı nüfus bulunmaktadır.NKA sonuçlarına göre 2011 yılında, toplam hanehalklarının %11,7’sini tek kişilik haneler oluşturdu. Bu hanelerin %42,2’si 65 ve daha yukarı yaştaki kişilerden oluşmaktadır. Tek başına yaşayan yaşlı nüfusun %77,1’ini kadınlar oluşturmaktadır.

Yaşlı erkeklerin sağlık durumu, yaşlı kadınlara göre çok daha iyi durumda. Sağlık durumu “çok iyi/iyi” düzeyinde olan erkek nüfusun oranı 2012 yılında %36,9 iken kadınlarda bu oran %18,7 oldu.

Yaşlı kadın nüfusun obezite oranı %33,1 iken yaşlı erkeklerde bu oran %16,2.

Türkiye genelinde 2012 yılında, 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun obezite oranı %17,2 iken yaşlı nüfusta bu oran %25 oldu.

nufus